Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili  objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można  złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz Odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient  może odstąpić od Umowy sprzedaży, wysyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej i wysyłając go na e-mail: info@zegarkoholicy.pl. Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza (otrzymanie go drogą mailową).
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu  odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez  Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie  później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu  Towaru.
 7. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy  na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przez wykonanie przelewu na konto bankowe klienta.

Poniżej przedstawiamy wzór formularza z którego możecie Państwo skorzystać

  w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Wystarczy skopiować, wkleić do  edytora tekstowego, wydrukować, wypełnić i przesłać go do nas drogą e-mailową  na info@zegarkoholicy.pl, pocztą tradycyjną na adres JMG CREATIVE SP Z. O.O we Wronach.

Ważne: Nie ma możliwości wykonania zwrotu towaru poprzez wysłanie go “za pobraniem” takie przesyłki nie będą przez nas odbierane. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

– Adresat: JMG CREATIVE SP Z. O.O we Wronach, ul. wrony 4p, 11-500 Wrony, info@zegarkoholicy.pl

– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży  następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………….

– Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………….…

– Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………..…

– Adres konsumenta: …………………………………………………………………………..

                                                                                   Podpis  konsumenta